Poble i famílies

L’organització del centre és molt senzilla, tal i com correspon a una escola petita, tenint com a organismes de gestió:

  • El Consell Escolar que és l’òrgan consultiu de l’escola.
  • El Claustre de mestres que pren les decisions de tipus pedagògic.
  • El Director que fa funcions de govern del centre i de
    representació.
  • L’Assemblea d’Escola, on participen tots els pares.

L’AMPA està formada per les famílies dels i les alumnes i està molt involucrada en donar suport i ajuda a les necessitats existents i/o noves per tal que tots els i les alumnes tinguin les mateixes oportunitats per participar en les activitats escolars i extraescolars.

L’escola i l’AMPA mantenim un relació estreta i encaminada a treballar conjuntament per la millora del centre en tots els aspectes.