Principis de la ZER

El claustre docent de la ZER treballa de forma coordinada a les nostres escoles per tal d’aconseguir els següents principis educatius, amb els quals ens identifiquem:

PLURALISTA: Procura incrementar la solidaritat humana dels seus integrants sense cap discriminació de raça, sexe, religió, llengua o edat. Vetlla per la inclusió de la diversitat dels integrants que composen la ZER, d’una manera pluralista, fomentant la interculturalitat i la cohesió social.

ACONFESSIONAL: Es defineix com a aconfessional, respectant les diferents creences dels seus components.

COOEDUCATIVA: Disposa d’un tracte igualitari amb la finalitat d’aconseguir una veritable coeducació.

OBERTA AL CONEIXEMENT: Fomenta l’interès per les realitats històriques i socials del medi proper, com a punt de partida cap a altres realitats més amplies.

INNOVADORA: Està oberta a les idees que impliquen progrés, evolució i innovació pedagògica i social, així com la formació permanent del claustre de la ZER.

SOSTENIBLE, ECOLÒGICA I SALUDABLE: Fomenta el respecte pel medi natural en general i per l’entorn proper en particular.

CATALANA I CONEIXADORA D’ALTRES LLENGÜES: Potenciem el respecte i ús de la llengua, la història i la cultura catalana. En aquest sentit, el català és la llengua vehicular de les nostres escoles i també de comunicació amb les famílies i entitats.

Igualment, treballem el domini de la llengua castellana per tal que el nostre alumnat en sigui també competent en l’altra llengua oficial de Catalunya.
Impulsem també el coneixement i ús de la llengua anglesa, com a llengua d’ús necessària per a qualsevol relació amb altres països.

OBERTA A L’ENTORN: Col·laborem i treballem conjuntament amb les famílies, entitats i associacions del poble o comarca, per tal de potenciar la participació i implicació dels nens/es en la societat.
Igualment, pel coneixement i respecte pel poble i la comunitat, els seus costums, la llengua i el patrimoni cultural i social.

PARTICIPATIVA: Vetllem per la participació real del professorat, famílies, alumnat i personal no docent en el funcionament de les escoles de la ZER.

CREATIVA: Creem espais on sigui possible que els infants puguin concretar les propostes de treball des de la seva mirada, fugint dels models únics i preestablerts. Així mateix, que puguin aportar i construir
idees pròpies, proposar projectes, arriscar-se a fer quelcom no conegut, a equivocar-se… i, per tant, que ajudin a fomentar la creativitat.

COMPETENCIAL: A més a més d’ajudar a desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds, pretenem ajudar a l’alumnat a saber aplicar aquests recursos personals en situacions reals i/o noves. Per aquest motiu, ens formem per aplicar metodologies globals i inclusives que permetin portar a terme aquest treball competencial: projectes, tallers, racons, plans de treball…

Igualment, donem molta importància a que els infants siguin conscients del propi procés d’aprenentatge i fer-los participar del seu procés d’avaluació.