L'equip

La ZER Berguedà Centre es regeix per un equip directiu de ZER, format per la Directora de la ZER, la Cap d’Estudis i la Secretària.

Totes les activitats, decisions i estructures organitzatives es basen en aquest equip directiu. A partir d’aquí, cada escola està dirigida per la seva directora.

A nivell de mestres, n’hi ha de propis de cada escola i d’itinerants. Aquests últims són els referents de cada especialitat i, per tant, són comuns a ambdues escoles, desplaçant-se entre les localitats al llarg de la setmana. Aquí hi trobem les mestres de música, d’anglès i d’Educació Física.

A les escoles, tot i que el volum de mestres varia cada any segons el nombre d’alumnat, hi trobem una figura tutora pel grup d’Educació Infantil i una per a Primària, a part de la TEI responsable de la Llar d’Infants de l’escola.

La ZER forma part del programa PACTE, vinculat a l’antic Laboratori de Transformació Educativa impulsat pel Departament d’Educació.

La nostra és una escola amb una metodologia de treball manipulatiu, experimental i vivencial. L’aprenentatge se centra en els interessos dels infants i es desenvolupa amb projectes i tallers, és per això, que es necessita d’un equip docent coordinat i basat en el lideratge distribuït.

Les famílies també participen de forma directa en les activitats d’escola i de la ZER, a partir dels tallers, participacions directes en el treball per projectes o creant comissions de treball conjuntament amb membres de l’equip docent i participant als Grups de Discussió, ajudant així a que entre tots es consolidi i es mantingui l’essència de l’escola rural.