PROJECTE EDUCATIU DE LA ZER

Fem una escola amb una metodologia de treball manipulatiu, experimental i vivencial. L’aprenentatge es centra en els interessos dels infants i es desenvolupa amb projectes i tallers. Les agrupacions d’infants són multinivell ja que és una ZER amb poc alumnat i creiem en l’enriquiment de l’aprenentatge entre iguals i també en una escola inclusiva per a tots els infants.
Som una escola oberta on la participació de la comunitat educativa hi juga un paper important i actiu.
Creiem en l’espai natural i l’entorn com a font d’aprenentatge i també en la creativitat.
Un dels projectes importants és el projecte artístic on es desenvolupen les capacitats artístiques dels infants. Aquest ha estat guanyador de premis en innovació educativa en els darrers anys.

Projecte Educatiu de la ZER Berguedà Centre

NOFZ – Normes d’Organització i Funcionament de la ZER

PROJECTE DE CONVIVÈNCIA ZER BERGUEDÀ CENTRE

PROJECTE LINGÜÍSTIC ZER BERGUEDÀ CENTRE

ESTRATÈGIA DIGITAL DE LA ZER BERGUEDÀ CENTRE

El PLA TAC ZER BERGUEDÀ CENTRE , amb els canvis impulsats arrel del Desplegament de l’Estratègia Digital de Centre, es desenvolupa a l’apartat del Projecte Educatiu – Estratègia Digital de Centre